Categorieën
Laatste nieuws
9a01be51bd04055c2815a8f5197077a0.gif
473b8b323f587e0711485a4b2267cd51.jpg
84df58b7aef1a38a18c5285836326590.jpg
3371a00a0751608dce52fe2bbd005395.jpg
d36fa7c3cd733c2e20a24acf20b089b9.jpg
02e811d32f9412962840bdfa9abd1b73.jpg
e206c1e28c502f9ed2aa8bbdff2fb570.jpg

Download algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met ACN trading. 
Door te bestellen en/of gebruik te maken van alle diensten van ACN Trading geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 
ACN Trading behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden volgens en binnen het Nederlands recht.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 "ACN Trading" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer registratie nummer 50145843.
 
Artikel 1. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, besteld op acntrading.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door acntrading.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. acntrading.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door acntrading.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 
Artikel 2. Offertes
 1. acntrading.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 
Artikel 3. Overeenkomst
 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. acntrading.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft acntrading.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
Artikel 4. Levertijd
 1. Alle door acntrading.nl genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan acntrading.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient acntrading.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door acntrading.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval acntrading.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van acntrading.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan acntrading.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. acntrading.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal acntrading.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal acntrading.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal acntrading.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan acntrading.nl kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft acntrading.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 2. De vorderingen van acntrading.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan acntrading.nl ter kennis gekomen omstandigheden acntrading.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien acntrading.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is acntrading.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van acntrading.nl schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 7. Afkoelingsperiode
 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met acntrading.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan acntrading.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met acntrading.nl - te sturen naar een door acntrading.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking inclusief het ontvangen factuur of pakbon. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met acntrading.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal acntrading.nl deze betalingen binnen veertien (30) werkdagen nadat acntrading.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. acntrading.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van acntrading.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van acntrading.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal acntrading.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. acntrading.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 
Artikel 8. Uitvoering
 1. acntrading.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van acntrading.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 
Artikel 9. Vergoeding
 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 
Artikel 10. Betaling
 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Als de Afnemer een factuur van acntrading.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van acntrading.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 11. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7
 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van acntrading.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van acntrading.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens acntrading.nl heeft voldaan.
 3. Ingeval acntrading.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van acntrading.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 
Artikel 13. Overmacht
 1. Indien acntrading.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als acntrading.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 3. acntrading.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
 
Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan acntrading.nl.
 2. Indien een klacht gegrond is zal acntrading.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 15. Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen acntrading.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. 


Retourneren / Granatie

De garantie op radiografische bestuurbare en elektrische producten geldt uitsluitend op aantoonbare fabricage fouten, en bedraagt maximaal 7 werkdagen na ontvangst door de betreffende winkel en/of leverancier. dit is uitsluitend te overleggen door de originele verkoopbon. Op batterijen, laders en accu's is geen garantie. Breuk/transportschade valt tevens ook niet onder de garantie. 

Indien U een pakket wilt retourneren dient u dit per email aan ACN Trading bekend te maken door een brief 0f email te sturen naar info@acntrading.nl
De artikelen worden alleen retourgenomen als aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
1. De artikelen dienen bij ACN Trading gekocht te zijn.
2. De artikelen & orginele verpakkingen dienen onbeschadigd te zijn.
3. De envelop of het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn.
4. Onvoldoende gefrankeerde verzendingen worden niet aangenomen.
5. Vermeld duidelijk uw naam en adres op de retourenvelop of het pakket.
6. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de koper.
7. ACN Trading behoud zich het recht, indien mogelijk, allereerst het retour gezonden product om te ruilen. Indien dit niet mogelijk is heeft de klant, na overleg met ACN Trading het recht het aankoop bedrag terug te vorderen.
8. Het retour te ontvangen bedrag (excl. verzend & transactiekosten) zal binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen aan u overgemaakt worden.
 | Meer